گزارش اقتصادی بهمن‌ماه شاپرک (شماره ۶۸) منتشر شد. طبق این گزارش در بهمن‌ماه بالغ‌بر ۲۹۳۸ میلیون تراکنش با ارزش ۵۰۹۱ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به دی‌ماه رشد ۵/۰۱ درصدی در تعداد و ۱۱/۵۹ درصدی در ارزش ریالی داشته است. جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته آورده شده است.

بر اساس جدول زیر نیز تراکنش‌های بهمن ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ ازنظر تعدادی ۲۷/۰۷ درصد و ازنظر ریالی ۵۷/۰۳ درصد رشد داشته است.

عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس جدول زیر تعداد ابزارهای شاپرکی درمجموع نسبت به دی‌ماه رشد ۰/۲۹ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۰/۴۰ درصدی تعداد ابزارهای کارت‌خوان فروشگاه باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه رشد ۴/۶۴ درصدی را تجربه کرده است و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰/۳۲ درصدی همراه بوده است.

آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

طبق این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، ۲۳۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۱۰/۵ واحدی (۴/۷۱ درصدی) را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است.
همچنین جدول زیر حاوی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس این جدول، تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به‌طور متوسط کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار کارت‌خوان فروشگاهی از این منظر رتبه نخست را دارد.